Evento 2020 Galeria

Ganadores 2020, Ena Muque

Segundo lugar 2021, To Chini

Tercer lugar 2020, Uru Uru

Equipo Ena Muque

Equipo Ena Muque

Visita al proyecto

Visita al proyecto

Entrega de premios

Entrega de premios

Prototipo ganador

Prototipo ganador

TeamYaku
Equipo To Chini